Wedstrijdreglement Bondscompetitie

This content has been archived. It may no longer be relevant

                                          U T R E C H T S E P R O V I N C I A L E D A M B O N D

Wedstrijdreglement Bondscompetitie

  

artikel 1: Deelnamebevoegdheid

Een ieder die deelneemt aan de Bondscompetitie UPDB dient lid te zijn van een bij de UPDB aangesloten vereniging.

artikel 2: Uitstellen wedstrijden

De competitie moet geheel worden uitgespeeld en een vastgestelde wedstrijd kan slechts bij zeer hoge uitzondering worden uitgesteld. Bijzondere omstandigheden kunnen zijn slecht weer (KNMI-code oranje/rood), maar bijvoorbeeld ook een sterfgeval. De teamleider van de thuisspelende vereniging verzoekt de wedstrijdleider van de UPDB de wedstrijd uit te stellen. Deze beslist of de wedstrijd uitgesteld mag worden. Hij deelt dat per omgaande mee aan beide betrokken teamleiders.

De wedstrijd wordt uiterlijk in de eerstvolgende rustweek na de oorspronkelijke datum ingehaald. De wedstrijdleider van de UPDB kan besluiten een andere datum vast te stellen.

artikel 3: Terugtrekken van een team

Voor een team dat is ingeschreven voor de competi­tie en dat voor of tijdens de competitie wordt teruggetrokken, kan een boete opgelegd worden van maximaal € 50,-.

 

artikel 4: Aanvangsuur en duur van de wedstrijd

De ontvangende vereniging zorgt voor een wedstrijdleider. Alle competitiewedstrijden beginnen om 19:45 uur. Er wordt gespeeld onder de bepalingen van het wedstrijdreglement van de UPDB. De wedstrijdleider deelt vóór de aanvang van de wedstrijd mee op welk tijdstip het speellokaal wordt gesloten en de partijen eventueel moeten worden afgebroken. De minimaal beschikbare speeltijd is 3,5 uur.

De wedstrijdleider moet er voor zorgen dat om 19:45 uur alle klokken in werking worden gesteld. Hij moet er voorts op toezien dat alle (digitale) klokken regel­matig lopen en gedurende de wedstrijd niet worden stilgezet door de spelers. De partijen mogen pas afgebroken worden op het vooraf door de wedstrijdleider bekendgemaakte tijdstip.

 

artikel 5: Noteren en speeltempo

Noteren is verplicht voor alle klassen, tenzij aan een speler dispensatie is verleend door de UPDB-wedstrijdleider.

Het speeltempo be­draagt 45 minuten plus 1 minuut per zet.

In wedstrijden waarin jeugdspelers meedoen, kan de UPDB-wedstrijdleider besluiten een verkorte speeltijd toe te passen. Dat wordt in het UPDB-programmaboekje bekendgemaakt.

Indien 45 minuten na de aanvang van de wedstrijd een der spelers nog niet aanwezig is, wordt de partij voor de niet opgekomen speler verloren verklaard. Zijn beide spelers niet opgekomen dan wordt als uitslag 0-0 genoteerd.

 

artikel 6: Samenstelling team

Het team dat thuis speelt, speelt aan de oneven borden met wit.

Voor de wedstrijd wordt door de teamleiders de opstelling uitgewisseld. Zolang een speler niet in de speellocatie gearriveerd is, is zijn teamleider bevoegd om een invaller in zijn plaats op te stellen. De wedstrijdleider wordt hiervan in kennis gesteld. De invaller neemt de plaats in van degene die hij vervangt, ook ten aanzien van de inmiddels verstreken bedenk­tijd.

Een speler mag slechts drie keer in een hoger team uitkomen, zo hij het recht wil behouden om de competitie in een lager team te blijven spelen.

Ook bij beslissingswedstrijden mogen geen spelers worden opgesteld die meer dan drie keer in een hoger team zijn uitgekomen.

Een speler mag uitkomen in teams voor verschillende verenigingen, maar niet als die teams in dezelfde klasse spelen.

Het opstellen van een ongerechtigde speler doet de partij van die speler verloren gaan. Bovendien wordt een team, voor elke wedstrijd waarin het ten minste één ongerechtigde speler heeft opgesteld, gestraft met het verlies van twee wedstrijdpunten.

Als van een team niet meer dan de helft van het aantal spelers komt opdagen, dan wordt het team als niet opgekomen beschouwd.

 

artikel 7: Uitslagen van wedstrijden

De gedetailleerde uitslagen en de eindstand van de wedstrijd worden door beide teamleiders vastgelegd en binnen 24 uur doorgemaild naar de UPDB-wedstrijdleider ([email protected]). Wanneer zich op de speelavond bijzondere gebeur­tenissen hebben voorgedaan, moet hiervan (via de mail) melding worden gemaakt.

 

artikel 8: Hoe te handelen bij afgebroken partijen

Zijn er partijen die moeten worden afgebroken, dan dient men als volgt te handelen. De wedstrijdleider en beide spelers controleren het aantal gedane zetten, noteren de stand op het bord en de stand van de klok en wie aan zet is. De vermoedelijke uitslag van de afgebroken partij(en) moet door beide spelers of hun verenigingen binnen twee dagen na de speeldatum per mail worden doorgege­ven aan de UPDB-wedstrijdleider. De afgebroken partij(en) word(t)(en) alleen uitgespeeld indien de betrok­ken spelers/verenigingen verschillende uitslagen claimen.

Wanneer één der vereni­gingen in gebreke is gebleven om de vermoedelijke uit­slag van een afgebro­ken wedstrijd binnen twee dagen per email door te geven, dan wordt de uitslag aangehouden zoals de vereniging die wél deze verplich­ting is nagekomen heeft geclaimd. Indien geen van beide spelers tijdig kennis geeft van de vermoedelijke uitslag, dan wordt de partij remise verklaard.

Alle afgebroken partijen moeten in de eerstvolgende rustweek worden uitgespeeld.

 

artikel 9: Kampioenschap, Promotie / Degradatie

Of er per klasse meer dan één team promoveert of meer dan één team degradeert kan per seizoen wisselen. In het jaarlijkse UPDB-programmaboekje wordt dat bekendgemaakt.

Eindigen twee of meer teams gelijk op een plaats die recht geeft op een kampioenschap of een promotie, of een plaats die leidt tot degradatie, dan beslist het aantal bordpunten. Bij een gelijk aantal bordpunten beslist het onderlinge resultaat. Is ook dat gelijk, dan wordt er geloot.

Hoofdklasse

De nummer een in de Hoofdklasse mag zich algeheel kampioen van de UPDB noemen.

De nummer laatst degradeert naar de Eerste Klasse.

Eerste Klasse

De kampioen in de Eerste Klasse promoveert naar de Hoofdklasse.

De nummer laatst degradeert naar de Tweede Klasse.

Tweede Klasse

De kampioen in de Tweede Klasse promoveert naar de Eerste Klasse.

De nummer laatst degradeert naar de Derde Klasse.

Derde Klasse

De kampioen van de Derde Klasse promoveert naar de Tweede Klasse.

De Derde Klasse kent geen degradatieregeling.

 

artikel 10: Protesten

Protesten dienen binnen 14 dagen per mail te worden ingediend bij de UPDB-wedstrijdleider. Een kopie van het protest moet worden gezon­den aan de betrokken tegenstander.

 

artikel 11: Slotartikel

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de UPDB-wedstrijdleider met inachtneming van de regle­menten van de KNDB.

 

April 2020

Bestuur UPDB

Scroll naar boven