Verslag Jaarvergadering 7 februari

NOTULEN van de jaarvergadering van de UPDB d.d. 7 februari 2018 in “Het Lichtpunt” te Zeist

Aanwezig:

Afgevaardigden van ADC Amerongen, ADG Amersfoort, dc Austerlitz, DAWO Woudenberg, DBS Baarn, dc Hilversum,  Het Groene Hart Nieuwerbrug, Gooi en Eemland, Bunschoten / Baarn, LDV Loenen, Ons Genoegen Utrecht en UDG-Vriendenkring Utrecht.

Namens het UPDB-bestuur: Paul de Heus (voorzitter a.i. ), Ben van der Linden, Cock van Wijk, en Teus de Mik (notulist).

Afwezig met kennisgeving: Zenderstad, Erik Maijenburg  en Evert van Grondelle.

1. OPENING

Voorzitter a.i. Paul de Heus opent om 20.00 uur de vergadering. Hij heet ons allen welkom en memoreert het overlijden van hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Vervolgens neemt de vergadering enkele ogenblikken stilte in acht.

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

 • Sjef Valk jr. zal de vernieuwde website van de UPDB introduceren;
 • Bericht van verhindering van dc Zenderstad;
 • Bericht van verhindering Erik Maijenburg;
 • Een verslag van de kascommissie. Dat wordt behandeld bij agendapunt 7;
 • Brief van DVSB over de nieuw opgerichte club DBS;
 • Reactie van DBS op de brief van DVSB;
 • Reactie van A. Boot op het discussiestuk van Teus de Mik, zie agendapunt 12;
 • Reactie van H. Zoonen op het discussiestuk van Teus de Mik, zie agendapunt 12.

3. NOTULEN jaarvergadering van 1 februari 2017

Cees Strooper vraagt welk systeem van de provinciale competitie nu gehanteerd gaat worden. Dat zal bij punt 13 van de agenda behandeld worden.

Harry de Waard vraagt naar de deelname aan de reanimatiecursus.  Jaap Langerak heeft die cursus gevolgd, evenals Ton van der Ploeg, Anton van Ginkel, Adri van Soesbergen, Harry Vredeveldt en Cor van Setten. Daarnaast deden er nog 5 schakers mee.

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd.

4. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS

De voorzitter / secretaris verontschuldigt zich voor het feit dat hij bij de diverse activiteiten het toernooi van Het Groene Hart vergeten is te vermelden.

Het jaarverslag wordt zonder verdere op- en aanmerkingen goedgekeurd.

5. JAARVERSLAG VAN DE COÖRDINATOR JEUGDZAKEN

Omdat de jeugdleider tussentijds bedankt heeft, heeft algemeen adjunct Teus de Mik de jeugdactiviteiten opgepakt. Hij heeft twee jaarverslagen gemaakt, van 2016 en 2017. Beide worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Daarnaast vermeldt hij de volgende activiteiten / gebeurtenissen:

 • Op 13 januari heeft in Baarn het schooldammen plaatsgevonden. Er deden 80 kinderen aan mee. In vervolg daarop is een actie gestart om de sterkste kinderen uit te nodigen voor het persoonlijk kampioenschap van de UPDB voor pupillen en welpen. Dat toernooitje wordt op 11 februari gehouden met 9 deelnemers, allen uit Baarn en Soest. Omdat in Wijk bij Duurstede en IJsselstein het schooldammen nog niet gehouden is, kon daar ook nog geen selectie plaatsvinden. In Amersfoort is voor het eerst na 38 jaar geen schooldamtoernooi mogelijk gebleken. In Woudenberg wel, maar daar was geen interesse voor het vervolgtoernooi.
 • In Bunschoten wordt het schooldammen om het jaar gehouden. Het ene jaar schaken en het andere jaar dammen.
 • Op 17 maart wordt het provinciaal schooldamtoernooi in IJsselstein gehouden.
 • De KNDB is nog op zoek naar enkele organisatieplaatsen voor het schooldammen en persoonlijke wedstrijden.

6. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER

Ben van der Linden geeft een korte toelichting op het verloop en de presentatie van de cijfers. Die zien er ondanks een klein tekort, rooskleurig uit. Ad Vreeswijk constateert een verschil tussen de ontvangen contributie en de afdracht aan de KNDB. Dat ontstaat door diverse verrekeningen bij het aan- en afmelden, c.q. overlijden van leden. Bert van Oosterom vindt de trainingen wel erg duur uitvallen. Dat komt door het moment van ontvangst van de deelnemersbijdrage. Door het hanteren van het kasstelsel kunnen verschillen optreden. Leo van Raaij vraagt om een toelichting van de trainingen, hetgeen hem door Ben beloofd wordt.

Het verslag wordt met applaus goedgekeurd.

7. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE

Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen. Daarin wordt aanbevolen, de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid. Dat wordt -opnieuw- met applaus bekrachtigd.

8. BENOEMING NIEUWE KASCONTROLECOMMISSIE

Voor de controle van 2018 worden benoemd Marcel Everloo (voor 1 jaar), Hans Loots en  Wim Muijs.

9. BEGROTING 2018

De begroting voor 2018 wordt op enkele punten toegelicht. De contributie blijft hetzelfde als in 2017. Na deze toelichting wordt de begroting goedgekeurd.

10. INVENTARISATIE  RONDVRAAG

Harry de Waard, Dick van de Velden, Sjef Valk en Wim van Stempvoort  geven zich op voor de rondvraag.

10 a. NIEUWE WEBSITE

Sjef Valk krijgt nu de gelegenheid om de nieuwe website van de UPDB te demonstreren. Die ziet er mooi uit en Sjef krijgt allerwege veel waardering voor zijn werk. Ter plekke stelt hij vervolgens de nieuwe site in werking.

Behalve Sjef kan nu ook Paul de Heus berichten op de site zetten. In dringende gevallen is dat erg nuttig.

11. EVALUATIE 65+-kampioenschap

In het algemeen zijn de reacties erg positief. De enige duidelijke wijziging zal het speeltempo zijn, dat wordt 65 minuten plus 1 minuut per zet middels het Fischersysteem.

Ad Vreeswijk pleit voor een open kampioenschap, dus ook voor dammers van buiten de UPDB. We hopen wel op meer deelnemers, zodat ook de zwakke spelers voldoende tegenstanders hebben van een gelijk niveau. Voor 2018 is de zaal gereserveerd van 27 tot 31 augustus.

12.DISCUSSIESTUK  Verenigingscompetitie en de landelijke competitie

Teus heeft een tweeledig discussiestuk geschreven. Allereerst over de landelijke competitie. Zijn er mogelijkheden om met gezamenlijke tientallen de landelijke wedstrijden te spelen? Dus een verzameling spelers van diverse clubs in een tiental. Zoals dat vroeger het geval was bij het Drents tiental.

Diverse meningen op een rijtje:

 • Als je daaraan begint gaat je club er aan;
 • Je krijgt geen goede teamgeest binnen dat tiental;
 • Hoe gaat dat met reservespelers;
 • Beginnen met één tiental;
 • Voor wie speel je dan eigenlijk;
 • Hoe gaat het met de berichtgeving in de plaatselijke kranten;
 • Hoe kies je de plaats waar de wedstrijden gespeeld worden;
 • Er zijn nu wel meer leden die landelijk willen spelen, probeer die te benaderen.

Vervolgens het tweede deel, het samenwerken door clubs. Voorbeeld is de al jarenlange succesvolle samenwerking tussen Ons Genoegen en UDG-Vriendenkring. DAWO is al zoiets begonnen met ADC en mogelijk ook met Austerlitz. De fusie tussen Driebergen en ADC is ook geslaagd, evenals de fusie tussen Bodegraven en Worden onder de naam Het Groene Hart. Een grote club heeft zeker voordelen, met name voor een prettige onderlinge competitie. Fusies zijn niet altijd nodig,  We kunnen constateren dat er wel beweging zit in diverse samenwerkingsverbanden, maar het heeft tijd nodig.

13. PROVINCIALE COMPETITIE

Wedstrijdleider Cock van Wijk is vorig seizoen afgeweken van de afspraak om de clubs voor het laatste deel van de competitie te verdelen in een kampioenspoule van 4 en een degradatiepoule van 2 clubs. Het doorslaand argument voor hem was het feit, dat er dan een te groot verschil zou ontstaan tussen het aantal uit- en thuiswedstrijden. Nu konden er opnieuw twee clubs niet aan de slotronde in Den Hommel deelnemen.

Na een uitvoerige discussie  blijkt dat de meerderheid van de belanghebbenden het bestuur de vrijheid geeft om een goed systeem te bedenken voor het tweede deel van de competitie. Ton van der Ploeg heeft een idee daarvoor, hij zal dat uitgewerkt aan het bestuur doen toekomen.

14. BESTUURSVERKIEZING

Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn de secretaris Paul de Heus en de wedstrijdleider persoonlijk Erik Maijenburg. Voor de voorzittersfunctie die al enkele jaren vacant is, wordt oud-voorzitter Harry Vredeveldt voorgedragen. Voor de tussentijds afgetreden jeugdleider is nog geen kandidaat gevonden. Alle drie worden met algemene stemmen her- en verkozen, hetgeen met applaus wordt  bevestigd.

15. LOTING BEKERCOMPETITIE

Er zijn 15 teams opgegeven, dus wordt toegezegd door Hans Loots dat Het Groene Hart met twee teams zal deelnemen, zodat het aantal teams op 16 komt.

De uitslag van de loting:

Ons Genoegen  I                                    —    Zenderstad  II

LDV                                                              —   Gooi&Eemland afd. Bunschoten  II

Gooi en Eemland afd.  Baarn   I       —   Hilversum

ADG  I                                                          —   Het Groene Hart  II

Zenderstad                                              —   DAWO

Het Groene Hart  I                                 —   ADC

Austerlitz                                                   —   UDG-Vriendenkring

Ons Genoegen  II                                    —   ADG  II

De bekerwedstrijden beginnen in week 8. De tweede ronde in week 10, de halve finale in week 12 en de finale in week 14.

15 a  INGEKOMEN BRIEVEN VAN DVSB EN DBS

DVSB protesteert via haar bestuurslid Leo van der Laan tegen de naam van de nieuw  opgerichte club DBS Baarn. De inhoud van de brief is bekend, de brief is naar alle verenigingen verzonden. Van de vijf aandachtspunten kan de voorzitter –namens het bestuur van de UPDB-  zich alleen vinden in het eerste punt, de naam DBS. Uit de vergadering worden daar kwalificaties aan toegekend als fantasieloos, provocerend, etc. De voorzitter zegt dat de UPDB de vrijheid van naamgeving erkent, er zijn zelfs damclubs met precies dezelfde naam, maar doet vanwege deze bijzondere omstandigheid toch een dringend beroep op het bestuur van DBS om de naam aan te passen, in ieder geval de naam zoals die binnen de UPDB gehanteerd zal gaan worden.

De overige punten en bezwaren worden door de voorzitter niet gedeeld, in die zin, dat het bestuur zich daar niet in wenst te mengen. Dat zijn geschillen tussen de clubs onderling.

In reactie op de brief van DVSB heeft DBS ook een brief aan het bestuur geschreven met hun zienswijze. Daarvoor geldt hetzelfde, namelijk dat het bestuur van de UPDB zich niet zal mengen in de geschillen tussen die clubs. De voorzitter legt nog wel de vinger bij een onjuistheid in de brief, namelijk dat De Mik als mediator zou zijn opgetreden tussen de clubs. Dat is niet juist, hij heeft namens de UPDB alleen als waarnemer enkele vergaderingen bijgewoond.

16. RONDVRAAG

Harry de Waard meldt dat de twee halfjaarlijkse boekjes van de UPDB en het programmaboekje opnieuw gesponsord zullen gaan worden door EVERLOO Accountancy & Belastingadvies. Dat wordt met applaus begroet.

Dick van der Velden hoopt op meer leden en wenst Harry Vredeveldt succes als vredestichter.

Hij raadt het bestuur aan, een goede calculatie te maken van de kosten en opbrengsten van een evenement alvorens dat op te starten.

Sjef Valk vraagt om foto’s van personen en evenementen voor de website en het archief. Hans Loots heeft veel materiaal beschikbaar, evenals Harry de Waard.

Wim van Stempvoort vindt het tijdstip van de verschijning van het programmaboekje van de UPDB erg laat. Cock geeft dat toe, maar dat komt door de werkdruk bij zijn bedrijf in augustus. Door de vakantiespreiding  onder de collega’s komt hij daar pas in de tweede helft van augustus aan toe. Hij zal proberen dat naar voren te halen.

Hans Loots vindt de tijd tussen twee competitieronden soms veel te kort. Soms op donderdag een wedstrijd en de eerstvolgende maandag weer. Cock raadt hem aan dan een tussenweek te benutten voor uitstel.

Harry Vredeveldt mist de voorzittershamer. Teus vermoedt dat die bij hem thuis ligt.

17. SLUITING

Om 23.00 uur sluit de voorzitter de vergadering , bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst ons wel thuis.

Scroll naar boven