Notulen Jaarvergadering 6 februari 2019

Notulen van de Jaarvergadering van de UPDB
d.d. 6 februari 2019 in Het Lichtpunt te Zeist

Aanwezig: vertegenwoordigers van ADG Amersfoort, dc Austerlitz, DAWO Woudenberg, DBS Baarn, Gooi&Eemland (Baarn), Gooi&Eemland (Bunschoten), LDV Loenen, dc Hilversum, Ons Genoegen Utrecht, UDG-Vriendenkring Utrecht, Zenderstad IJsselstein

Het UPDB-bestuur: Harry Vredeveldt, Teus de Mik, Ben van der Linden, Cock van Wijk, Erik Maijenburg en Paul de Heus (notulen)

Afwezig met kennisgeving: Het Groene Hart Nieuwerbrug

 1. Opening

Voorzitter Harry Vredeveldt heet iedereen van harte welkom en memoreert de leden die afgelopen jaar overleden zijn. De vergadering neemt enkele ogenblikken stilte in acht.

 1. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen

–          Het Groene Hart heeft bij monde van Gerard Benning afgezegd

–          Ed Kok (Zenderstad) heeft via de UPDB-site zijn instemming betuigd met het voorstel voor de clubcompetitie (zie punt 12 van deze notulen)

–          De kascontrolecommissie heeft een verslag ingeleverd (zie punt 7)

 1. Notulen jaarvergadering 7 februari 2018

Zonder op- of aanmerkingen worden de notulen goedgekeurd, met dank aan de notulist van dienst Teus de Mik.

Naar aanleiding van de notulen vraagt Bert Roest (Gooi&Eemland Baarn) of Ton van der Ploeg nog een voorstel ingediend heeft zoals in punt 13 aangekondigd. Ton van der Ploeg (DBS) antwoordt dat hij het voorstel met Cock van Wijk besproken heeft, maar het bleek een niet haalbaar idee.

 1. Jaarverslag van de secretaris

Bert van Oosterom (dc Hilversum) merkt op dat het evenement Dammen op de Dijk georganiseerd wordt door dc Hilversum en uiteraard niet meer door het opgeheven Loosdrecht.

Met deze wijziging wordt het verslag goedgekeurd.

 1. Jaarverslag van de coördinator jeugdzaken

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

 1. Jaarverslag van de penningmeester

Ben van der Linden geeft een toelichting op het verslag. Het afgelopen jaar hebben drie sponsors geld in diverse activiteiten gestoken. Everloo Accountancy heeft weer meebetaald aan de trainingen en drie uitgaven gefinancierd (het programmaboekje en de twee halfjaarlijkse boekjes. De vergadering bedankt de aanwezige Marcel Everloo met een applaus. De andere sponsors zijn bouwbedrijf Bon uit Loenen en Tweewielerspecialist Muys uit Hilversum.

Met het gereserveerde geld van de Vrienden van de UPDB heeft het bestuur 100 opklapbare damborden gekocht. Deze zijn vooral bestemd voor promotiedoeleinden.

Er is over 2018 een klein negatief resultaat te zien. Dat komt met name door de 100 gekochte bordjes, alsmede de aankoop van een aantal digitale klokken en de simultaan van Ton Sijbrands bij het 65+toernooi.

Naar aanleiding van een vraag in 2018 van Leo van Raaij meldt Ben van der Linden dat hij een kostenoverzicht heeft gemaakt van de trainingen en ter inzage heeft meegenomen.

Het jaarverslag wordt goedgekeurd door de vergadering.

 1. Verslag van de kascontrolecommissie

De commissie, bestaande uit Marcel Everloo en Hans Loots, hebben de financiële stukken gecontroleerd. Zij stellen de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dat wordt door de vergadering met instemming bevestigd.

 1. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

Wim Muys meldt zich aan (1e), Marcel Everloo doet het nogmaals (2e) en Hans Loots is reserve.

 1. Begroting 2019 en vaststelling contributie

Ook over de begroting geeft Ben van der Linden een toelichting. Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. De vergadering gaat met de begroting en de contributievaststelling akkoord.

 1. Inventarisatie rondvraag

Hiervoor geven zich op: Cor van Setten (DAWO), Harry de Waard (ADG) en Bert Roest (Gooi&Eemland Baarn).

 

 • Hierna wordt de loting verricht voor de tweede ronde van het bekertoernooi.

Resultaat:

Gooi&Eemland 1 – UDG-Vriendenkring 1

Ons Genoegen 2 – Zenderstad 1

Dc Hilversum – Ons Genoegen 1

Gooi&Eemland 2 – ADG 1

 

 1. Speeltempo UPDB

Binnen de UPDB worden verschillende speeltempo’s gehanteerd. Het bestuur heeft een voorstel gedaan om één tempo (60 minuten plus 45 sec per zet) te gebruiken bij alle UPDB-wedstrijden.

Na een uitgebreide discussie blijkt dat er een meerderheid is voor het tijdschema 45 minuten plus 60 sec. Na een jaar zal er een evaluatie plaatsvinden.

DAWO heeft te weinig digitale klokken als alle teams thuis spelen. Een oplossing kan zijn dat de bezoekers vier klokken meenemen. Ook kan de UPDB een aantal klokken uitlenen aan DAWO.

 1. Provinciale clubcompetitie

De huidige competitie bestaat voor het grootste deel uit achttallen, vier in de hoofdklasse en 7 in de eerste klasse. Afgelopen zomer trokken twee achttallen zicht terug en kromp de hoofdklasse in van zes naar vier teams. Als er nog een achttal uit te competitie teruggetrokken wordt, dan ontstaat er een probleem.

Het bestuur stelt daarom voor de komende competitie met viertallen te gaan spelen. Voordelen zijn: er zijn veel meer teams en (verschillende) tegenstanders en de competitie is flexibeler als er een team teruggetrokken wordt.

Nico Verhoeven (Zenderstad) voegt daar aan toe dat ook de onderlinge competitie spannender kan worden.

De vergadering is het in grote meerderheid eens met de verandering van acht- naar viertallen (1 tegen, de rest voor).

Het bestuursvoorstel om in de eerste klasse in het eerste (overgangs-)seizoen een Zwitserssysteem te spelen stuit op een aantal bezwaren. Te kort van tevoren is dan bekend wanneer en waar gespeeld moet worden. Dat geeft problemen met de invulling van de viertallen en met de zaalhuur.

 

Via verschillende amendementen wordt het volgende voorstel aangenomen:
De hoofdklasse bestaat uit 8 viertallen.

De eerste klasse, bestaande uit 14 viertallen, wordt verdeeld in een eerste klasse (bestaande uit de sterkste ‘helften’ van de huidige achttallen) en een tweede klasse (bestaande uit de resterende ‘helften’).

De huidige viertallencompetitie wordt de derde klasse.

Uitgaande van de afgelopen competitie zou dat de volgende indeling geven:

Hoofdklasse                eerste klasse                tweede klasse             derde klasse

ADG 1                            LDV / DCH 1                 LDV / DCH 3                 HGH 3

ADG 2                            LDV / DCH 2                 LDV / DCH 4                 DBS 1

OG 1                               UDG-Vr 1                      UDG-Vr 2                      DAWO 3

OG 2                               Zenderstad 3               Zenderstad 4               Gooi&Eemland 3

Zenderstad 1               Gooi&Eemland 1        Gooi&Eemland 2        LDV / DCH 5

Zenderstad 2               DAWO 1                        DAWO 2                        UDG-Vr 3

HGH 1                            Austerlitz 1                   Austerlitz 2

HGH 2

 

Een aantal opmerkingen uit de vergadering:

–          Is het mogelijk dat zwakkere teams uit de hoofdklasse wisselen met sterkere teams uit de eerste klasse? Ja, dat is mogelijk, maar uitsluitend op vrijwillige basis.

–          Streef ernaar zoveel verschillende teams van één vereniging tegelijk uit en thuis te laten spelen.

–          Blijft: er kan maximaal drie keer in een hoger team worden ingevallen.

–          Verzoek: maak het eerste team van één vereniging in dezelfde klasse het sterkst.

–          Het (al opgeschorte) gentlemen’s agreement vervalt.

–          Jeugdteams met verkorte speeltijd: blijft dat zo bij promotie? Daar is nog geen uitsluitsel over te geven.

–          Voorstel Wim Muys: Bij incompleet uitkomen kan het volledig uitkomende team bepalen welk bord leeggelaten wordt.

 1. Regiotoernooien

De regiotoernooien worden niet georganiseerd door de UPDB. Toch wil het bestuur de clubs aansporen te onderzoeken op welke manier de toernooien interessanter gemaakt kunnen worden.

Daarbij kan worden gedacht aan het zoeken naar clubs uit aangrenzende provincies (bijvoorbeeld Barneveld en Voorthuizen voor het Eemlandtoernooi of Heuvelrugtoernooi). Of het samenvoegen van toernooien zoals het Heuvelrugtoernooi (twee deelnemers) en het Eemlandtoernooi (drie deelnemers).

DAWO speelt al vriendschappelijke wedstrijden met Voorthuizen en Barneveld, dus die contacten zijn er al.

 1. AVG

Na de ophef van de overheid vorig jaar is het sindsdien stil. Wat zijn de ervaringen van de verenigingen?

Cor van Setten (DAWO) beveelt aan bij het rondsturen naar meerdere mail-adressen om die adressen in een bcc te zetten. Dan zijn die adressen onzichtbaar voor anderen.

Foto’s van kinderen onder de 14 jaar mogen niet zonder toestemming van ouders gepubliceerd worden.

Harry de Waard (ADG) mist de huisadressen bij o.a. het UPDB-bestuur. Het bestuur zal één huisadres vermelden op de site, dat wordt het ades van de UPDB-secretaris.

 1. Bestuursverkiezing

Er zijn geen (tegen-)kandidaten aangemeld. Daarom worden penningmeester Ben van der Linden (met applaus) en wedstrijdleider teams Cock van Wijk (eveneens met een applaus) weer voor drie jaar herkozen.

Jammer dat er nog altijd geen kandidaat voor de functie van Jeugdcoördinator is. Algemeen adjunct Teus de Mik neemt nog steeds deze functie waar.

 1. Rondvraag

Cor van Setten (DAWO) meldt dat het Heuvelrugtoernooi dit jaar gespeeld wordt als een massakamp: er doen zoveel mogelijk leden van DAWO en Austerlitz mee.

Harry de Waard (ADG) vraagt of het 65+toernooi dezelfde formule kent als de afgelopen twee jaar. Ben van der Linden bevestigt dat. Het toernooi vindt weer plaats in de laatste week van augustus in Hilversum.

Bert Roest (Gooi&Eemland Baarn) stoort zich aan de website van de UPDB. Er staat veel oud nieuws op. Hij vindt dat de website beter bijgehouden moet worden. Paul de Heus (bestuur UPDB) antwoordt dat hij sinds Sjef Valk uitgevallen is, de site beheert. Maar hij kan niet veel meer dan verslagen en nieuws op de site plaatsen. Sjef was de expert. Uit de vergadering komen wel suggesties maar geen hulp.

 1. Sluiting

Om 22:23 uur sluit de voorzitter de vergadering, bedankt allen voor de inbreng en wenst iedereen wel thuis.

 

 

Scroll naar boven